نمونه سوالات آرایشگر ناخن فنی حرفه ای

درخواست حذف این مطلب
نمونه سوالات آرایشگر ناخن فنی حرفه ای توجه داشته باشید فقط تا یک هفته رایگان است
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

برای مشاهده اینجا کلیک کنید

رایگان کتاب آرایشگر ناخن
رشته: آرایشگر ناخن
کد استاندارد : 5-70/35/1/1
مدت پاسخگویی : 60دقیقه
تعداد : 40
آزمون کتبی مهارت کد : 4
-1جعبه کمکهای اولیه به چه کار می آید ؟
الف- برای جلو گیری از امراض واگیر ب- برای رنگ مو
ج- برای زیبا سالن د- برای جلوگیری از خونریزی
-2زخم وبریدگی موقع کار را چگونه شستشو می دهیم ؟
الف- با لوسیون فر ب- با آب ژاول ج – با بتادین د- با موس
-3کف سالن آرایشگاه باید چگونه باشد ؟
الف- از جنس مقاوم ، بدون درز و شکاف ب- از جنس پلاستیک و غیر قابل شستشو
ج - از جنس مقاوم باشد و غیر قابل شستشو د- از جنس ف ی و قابل شستشو
-4مثلث آتش کدامند؟
الف- ا یژن ، حرارت ، آب ب- سوخت ، آب ، کف
ج - کاغذ ، ا یژن ، حرارت د- سوخت ، ا یژن ، حرارت
-5انواع سوختگی ها را نام ببرید ؟
الف - سوختگی شیمیایی و اسیدی ، بنزین ب - سوختگی ناشی از آب و اسید ، نفت
ج - سوختگی بر ق ، آب داغ ، سوختگی های اسیدی و شیمیایی د- سوختگی شیمیایی و نفت ،بنزین
-6آتش ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟
الف- چهار دسته ب- شش دسته ج - دو دسته د- یک دسته
-7صفحه شاخی مانند نازک که سر انگشتان دست و پا وجود دارد ، چه نام دارد؟
الف- مو ب- ناخن ج – اپونیکوم د- کوتیکول
-8شکل ظاهری ناخن چگونه می باشد؟
الف- صاف ب- محدب ج – مقعر د- تخت
-9مشهورترین قسمت ناخن چه نام دارد؟
الف- بستر ناخن ب- صفحه ناخن ج - لبه آزاد ناخن د- تای ناخن
-10بستر ناخن چه رنگی است؟
الف- قرمز ب- بیرنگ ج – زرد د- آبی
-11ناخن را چه وقت سوهان نمی زنیم؟
الف- قبل از مانیکور ب- پس از مانیکور
ج - زمان مانیکور د- موقع کوتاه ناخن -12حفظ سلامت ناخن از چه طریقی امکان پذیر است ؟
الف- رعایت نکات ایمنی و بهداشت ب- رعایت بهداشت عمومی و رژیم غذایی
ج - رعایت رژیم غذایی و خوردن غذای چرب د- رعایت بهداشت عمومی
-13صابون یا مایع شوینده که دست با آن شسته می شود باید چگونه باشد ؟
الف- مواد شوینده قوی ب- مواد شوینده ملایم ج - مواد شوینده قلیایی قوی د- مواد شوینده خوش بو
-14قبل از شروع مانیکور از چه مسئله ای باید مطمئن شویم ؟
الف- استریل بودن لوازم ب- سلیقه مشتری ج - اطلاعات کارت مشتری د- داشتن ترالی
-15هنگام انجام پدیکور برای ناخن ، پا را در چه محلولی قرار می دهیم ؟
الف- آب ولرم و الکل ب- آب ولرم و آستون ج- آب ولرم و صابون د- آب ولرم و دتول
-16کدام محلول ، صاف کننده و ترمیم کننده پوست دور ناخن است ؟
الف- الکل 70درجه ب- کوتیکول ریموور ج - آستون د- لوسیون تقویت کننده
-17کوتیکول ریموور چیست ؟
الف- محلول صاف کننده و ترمیم کننده پوست دور ناخن ب- محلول ترمیم کننده ناخن های پا
ج - محلول ضد عفونی کننده و ترمیم کننده دست د- ترمیم کننده و صاف کننده موهای سر
از چوبهای سوراخ کننده که سر پلاستیکی دارند ، در چه مواقعی استفاده می کنیم ؟
الف- برای عقب زدن کوتیکول ناخن و رشد ناخن ب- برای نرم پوسته های اطراف ناخن
ج- برای عقب راندن پوسته مرده سخت ناخن د- برای کندن پوسته اضافی ناخن
-19کدام یک از موارد زیر باعث پاک لکه های ناخن می شود ؟
الف( لاک پایه ب( لاک شفاف رویین ج( پاک کننده کوتیکول د( سفید کننده های ناخن
-20پاک کننده کوتیکول ناخن حاوی چیست؟
الف( هیدرو ید هیدروژن و اسیدهای اورگانیک ب( هیدرو ید پتاسیم ، گلیسیرین و مواد شفاف کننده
ج( هیدرو ید پتاسیم و گلیسیرین و هیدرو ید سدیم د( منیزیم ، پتاسیم ، اورگانیک
-21کدام مواد آرایشی حاوی هیدرو ید هیدروژن یا اسیدهای اورگانیک هستند ؟
الف( لوسیون پوست اندازی ب( چوبهای پرتقالی ج( روغن های خوشبو کننده د(سفید کننده ناخن
-22ساختمان ناخن شامل چند بخش است؟
الف- سر ناخن ، ریشه ناخن ، صفحه ناخن ب- کراتین ، صفحه ناخن
ج - گوگرد ، سر ناخن ، ریشه ناخن ، صفحه ناخن د- ریشه ناخن ، سر ناخن
-23توجه داشتن و اهمیت دادن به پا و ناخن ها و انگشتان پا چیست ؟
الف- مانیکور ب- پارو نیشیا ج - پدیکور د- سفید شدن ناخن
-24برای ناخن های خیلی زبر از چه سوهانی استفاده می شود ؟
الف- سوهان خیلی زبر ب- سوهان اندازه متوسط ج - سوهان ملایم د- سوهان خیلی ملایم
-25از اسپری ضد عفونی کننده در پدیکور چه وقت استفاده می کنیم ؟
الف- قبل از شروع به لاک زدن ب- بعد از کرم زدن پا ج - قبل ازشروع پدیکور د- بعد از پدیکور
-26اگر پوست پا پینه دار باشد ، از چه ابزاری برای نرم و برطرف آنها استفاده می کنیم ؟
الف- از سوهان کوچک استفاده می کنیم . ب- از سوهان بسیار نرم استفاده می کنیم .
ج - از سوهان بسیار زبر استفاده می کنیم . د- از سوهان متوسط استفاده می کنیم . -27اگر برای عقب راندن کوتیکول از فشار زیاد استفاده شود ،چه اتفاقی می افتد ؟
الف- به سطح آسیب ناخن می رسد . ب- به بافت ناخن آسیب می رساند .
ج - به قسمت زیرین ناخن آسیب می رساند . د- ناخن شکننده و د می شود .
-28پوشش رویی در لاک مانع از چه چیزی می شود ؟
الف- مانع از خشک شدن لاک می شود . ب- مانع از ناهمواری جزئی ناخن می شود .
ج - مانع از پوسته شدن لاک می شود . د- مانع از خشک نشدن لاک می شود .
-29ناصافی ، خط خط شدن ناخن و شکنندگی در اثر استفاده از چه چیزی بوجود می آید ؟
الف- در اثر استفاده از چسب ناخن ب- در اثر استفاده از چسب مو
ج - در اثر استفاده از صابون د- در اثر استفاده از ناخن های
-30در صورت بروز عوارض پس از آلرژی به چسب های ناخن از چه محلولی باید استفاده کرد ؟
الف- مواد ضد قارچ ب- آب لیمو و روغن زیتون
ج - داروهای ضد حساسیت د- سرکه
-31ناخن های را چگونه می چسبانیم ؟
الف- لاک میزنیم بعد می چسبانیم ب- سطح ناخن را تمیز می کنیم بعد می چسبانیم
ج - سطح ناخن را روغن می زنیم بعد می چسبانیم د- سطح ناخن را با آب مرطوب کرده و بعد می چسبانیم .
-32برای سوراخ ناخن از چه ابزاری استفاده می شود ؟
الف- مته ویژه ناخن ب- انبر داغ ج - دم باریک د- میخ
-33طراحی روی بدن در روش موقت طرزاستفاده از مواد با چه وسیله ای انجام می شود ؟
الف- به وسیله قلم مو ب- به وسیله شابلون یا برچسب
ج - به وسیله پنبه های پیچیده به قلمو د- به وسیله گوش پاک کن
-34پس از اینکه ناخن ها دچار عفونت قارچی شد چه رنگی می شود ؟
الف- آبی رنگ ب- کبود ج - سبز د- قهوه ای
-35یکی از مهمترین عوارضی که در اثر استفاده از ناخن و کاشت ناخن به وجود می آید چیست ؟
الف- درماتیت ب- اگزمای تماسی ج - مورد الف و ب د- هاب بدن
-36طراحی روی بدن به طور کلی به چند روش انجام می شود ؟
الف- فقط با شابلون انجام می شود . ب- فقط به روش دائم انجام می شود .
ج - به روش دائم و موقت انجام می شود . د- فقط به روز موقت انجام می شود .
-37استفاده زیاد از حلالهای پاک کننده باعث چه می شود ؟
الف( باعث خشک شدن ناخن ب( باعث نا صافی و خط دار شدن ناخن
ج( باعث ناخنها د( باعث کدر شدن رنگ ناخن
-38زمان گرفتن ناخن چه وقت است ؟
الف- روز است . ب- شب است . ج - قبل از است . د -4بعد از است .
-39افزایش تحدب طولی و عرضی و افزایش نسج نرم ، نوک انگشتان چه عارضه ای بوجود می آورد؟
الف- ناخن قاشقی ب- ناخن گاز انبری ج - چماغی شدن د- منقوط شدن
-40ناخن های مبتلا به بیماری ناخن قاشقی چگونه اند؟
الف- نرم و انعطاف پذیر ب- سخت و محکم ج - شکننده و نازک د- زبر و ضخیمکلید سئوالات رشته :آرایشگر ناخن کد استاندارد: 5-70/35/1/1کد سوال:4
ردیف
الف ب ج د
ردیف
الف ب ج د
ردیف
الف ب ج د
ردیف
الف ب ج د
* 31 * 21 * 11 * 1
* 32 * 22 * 12 * 2
* 33 * 23 * 13 * 3
* 34 * 24 * 14 * 4
* 35 * 25 * 15 * 5
* 36 * 26 * 16 * 6
* 37 * 27 * 17 * 7
* 38 * 28 * 18 * 8
* 39 * 29 * 19 * 9
* 40 * 30 * 20 * 10
نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته آرایشگر ناخن به همراه پاسخنامه - ایران +نمونه سوالات امتحانی آزمون نهایی و ادواری سالهای قبل سازمان فنی و حرفه ای در رشته آرایشگر ناخن به همراه جواب و پاسخنامه کامل تمام سوال ها. آزمون آنلاین آرایشگر ناخن - ..ir/ ای مقررات سایت: در صورت بروز مشکلات احتمالی در هنگام دریافت فایل ها با ایمیل @تماس بگیرید. در صورت عدم دریافت فایل یداری شده و یا عدم رضایت شما کل وجه واریزی عودت داده می شود. استفاده از مطالب و نمونه سوال های سایت «همیارتست» با درج منبع بلامانع است. منتظر پیشنهادها و انتقادهای ارزنده شما هستیم.


نمونه سوالات آرایشگر ناخن فنی و حرفه ایesoal24.com/ سوالات آزمون های فنی و حرفه ای آرایشگر ناخن(ادواری). کد بینالمللی: ۵۰-۷۰/۳۵/۱. از مجموعه گروه مراقبت و زیبایی. قابل استفاده برای دانشجویان کاردانش و متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان فنی و حرفه ای. بسته پیش نهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای است که توسط سایت ای سوال ۲۴ به صورت کلی جمع آوری و در اختیار .
رایگان نمونه سوالات آرایشگر ناخن فنی و حرفه ایwww.istudents.ir/./ رایگان نمونه سوالات آرایشگر ناخن فنی و حرفه ای جهت آمادگی در آزمون های فنی و حرفه ای.


images for نمونه سوالات آرایشگر ناخنimagesﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت رﺷﺘﻪ آراﻳﺸﺮ ﻧﺎﺧﻦ. –. اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﺎن ﻳﺰد. –. اردﻳﺒﻬﺸﺖ. 1390. رﺷﺘﻪ. : آراﻳﺸﺮ ﻧﺎﺧﻦ. ﻛﺪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. : 1/1/35/70-50. - 1. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻧﺎﺧﻦ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟ اﻟﻒ. ) ﺳﻔﻴﺪﺷﺪن ﻧﺎﺧﻦ. -. ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﻧﺎﺧﻦ درﻮﺷﺖ. -. ب. ﻛﺞ ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻦ. ) ﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻦ. -. ﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن. ﻧﺎﺧﻦ. )ج. ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﻧﺎﺧﻦ درﻮﺷﺖ. -. ﻴﻨﻪ اﻃﺮاف ﻧﺎﺧﻦ. -. د. ﻟﻜﻬﺎی زﻳﺮﻧﺎﺧﻦ. ) ﻴﻨﻪ اﻃﺮاف ﻧﺎﺧﻦ. -. ﺷﻴﺎرﺷﺪن ﻧﺎﺧﻦ. - 2. ﺟﻨﺲ ﻧﺎﺧﻦ ﻴﺴﺖ؟ اﻟﻒ.
سوالات آرایشگر ناخن آزمون ادواری فنی و حرفه ای | کانون نور | مقاله ..www.kmnoor.ir/نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته آرایشگر ناخن رشته: مراقبت و زیبایی ( آرایشگر ناخن) تعداد آزمون: 21 دوره تعداد مجموع سوالات: 725 سوال بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن همکار به صورت یکجا گرآوری شده است. فایل های موجود در این بسته: - 7 عدد فایل pdf شامل 280 سوال .


آموزشگاه مراقبت و زیبایی اقلیما - سوالات آزمون های آرایشگر ابرو ..eglimabanoo. /post/23سوالات آرایشگر ناخن. 1394/03/02 ساعت 09:18. نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته آرایشگر ناخن. رشته: مراقبت و زیبایی (آرایشگر ناخن). تعداد آزمون: 21 دوره. تعداد مجموع سوالات: 725 سوال. بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن همکار به صورت یکجا گرآوری شده است. فایل های .
آرایشگر ناخنpdfآموزشگاه مراقبت و زیبایی اقلیما - سوالات آزمون های آرایشگر ابرو و صورت ( مجموعه 1 ) - آموزش و ارایه خدمات آرایشی و زیبایی( ارایه مدرک رسمی فنی و حرفه ای کشور ) - آموزشگاه مراقبت و زیبایی اقلیما.


رایگان سوالات آرایشگری نه با پاسخنامه :: فوری سوالات ..mak-up.blog.ir/./این مجموعه شامل 200 نمونه سوال برای رشته آرایشگر ناخن می باشد.این سوالات برای انی که قصد شرکت در آزمون آرایشگر ناخن در فنی و حرفه ای را دارد پ.
سوالات آرایشگر ناخن - جزواتwww. -jozavat.blogsky.com/1394/./در این سایت میتوانید سوالات آزمون کتبی فنی و حرفه ای شغل آرایشگری نه را به صورت کاملا رایگان نمائید توجه داشته باشید سوالات آرایشگری نه از منابع معتبر تهیه و تنظیم شده است لینک در ادامه همین مطلب قرار دارد بعد از کلیک روی لینک به صفحه وارد میشوید .هرساله سازمان فنی و حرفه ای اقدام به .


آزمونک: آزمون آنلاین رایگان، نمونه سوالات آزمونهای فنی و حرفه ایazmoonak.ir/5, پیرایشگر موی نه *, 1/ 1/ 31/ 70- 5. 6, متعادل ساز چهره نه ( ارایش صورت ) *, 1/ 1/ 36/ 70- 5. 7, ارایشگر ناخن, 5-70/35/1/2. 8, کاربر مواد شیمیایی در ارایش نه, 5- 70/33/1/2. 9, ارایشگر موی نه, 5-70/34/1/2. 10, ارایش وپیرایش نه, 5-70/23/1/3. 11, چهره پردازی کودک, 5142-57-001-1. 12, پیرایش موی نه از روی ع و تصویر .
گام نو سوالات آزمون کتبی رشته آرایشگر ناخنgamno.sellfile.ir/prod-154834-آزمونک، ابزار آنلاینی است شامل هزاران نمونه سوال تستی در قالب دهها آزمون که هنرجویان دورههای آموزشی فنی و حرفهای و علاقمندان میتوانند با استفاده از آن مهارتهای خود را بیازمایند.


سوالات آرایش و پیرایش نه آزمون ادواری فنی و حرفه ای - رایگانpictureworld.ir/2016/08/06/نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته آرایشگر موی نه رشته: مراقبت و زیبایی ( آرایشگر موی نه) تعداد آزمون: 32 دوره تعداد مجموع سوالات: 1300 سوال بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن همکار به صورت یکجا گرآوری شده است. فایل های موجود در این بسته: - 8 عدد فایل pdf شامل .
پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورwww.portaltvto.com/subdomain/sub_domain/detail_azad/./1156 آگوست 2016 . اکنون جهت حصول اطمینان و سنجش کیفیت این بسته میتوانید بخش کوچکی از محصول را به صورت رایگان کرده و در صورت رضایت اقدام به ید مجموعه کامل نمونه سوالات ذکر شده نمایید. جهت رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید. کیفیت کار ما، اعتبار ماست! مجموعه ی کامل نمونه سوالات همراه با پاسخنامه ی .


فنی حرفه ای،نمونه سوال - نسیم بوک - فورکیاnasimbook.4kia.ir/cat/12485/1/26 ا کتبر 2016 . آرایشگر ناخن آرایشگری ناخن آموزش آرایشگر ناخن استاندارد آرایشگر ناخن استخدام آرایشگر ناخن کار پاسخ به سوالات کاشت ناخن جواب سوالات کاشت ناخن رایگان کتاب طراحی ناخن کتاب آرایشگر ناخن کتاب ارایشگر ناخن کتاب طراحی ناخن کتاب کاشت ناخن کتاب ناخن کتاب .
آزمون ادواری فنی و حرفه ای - سوالات آرایشگر موی نه آزمون ادواری ..a ri.mihanblog.com/post/5 نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته آرایشگر ناخن. این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: 300نمونه سوال تستی باجواب نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته آرایشگر ناخن رشته: مراقبت و زیبایی (آرایشگر ناخن) تعداد آزمون: 8 دوره تعداد مجموع سوالات: 300 آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای رشته آرایشگر .


سوالات کاربر مواد شیمیایی در آرایش نه آزمون ادواری فنی و حرفه ای ..requestedarticles.ir/employment-question/15963مشخصات عمومی شغل: آرایشگر ناخن شغلی است در حوزه مراقبت و زیبایی که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون آلودگی ز محیطی و بهداشت فردی و مشاوره با مشتری مراقبت از پوست و ناخن دست و پا، فرم دهی ناخن دست و پا، طراحجی با لاک و مواد گیاهی و نصب وتزئین ناخن خواهد بود. این شغل مرتبط با مشاغل متعادل ساز چهره .
نمونه سوالات آزمون آرایش گر ناخن(ادواری)azmoon-a ritvto.ir/2016/10/26/dsds/263 ا کتبر 2016 . نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته کلاه گیس باف با موی طبیعی رشته: مراقبت… سوالات آرایشگر ناخن آزمون ادواری فنی و این بسته شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای رشته آرایشگر ناخن می باشد.نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته آرایشگر ناخن رشته: مراقبت و زیبایی (آرایشگر ناخن) تعداد .